Общо 20 земеделски стопани в област Враца, които отглеждат преобладаващо сезонни насаждения са проверени от Инспекцията по труда само в рамките на 4 работни дни. Контролът е осъществен целенасочено именно в началото на есенния сезон.

Важното - слушайте в AgriПодкаст

„Проверките бяха организирани в рисков по отношение на недекларирания труд период, когато се наемат голям брой работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, уточни директорът на областната дирекция Румен Младенов.

Секторът "Селско стопанство" е един от най-наблюдаваните в областта тъй като е един от идентифицираните като рисков, както по отношение на изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда.

„В проверените земеделски стопанства не се установени да полагат труд лица без трудови договори. Не са установени чужди граждани без разрешен достъп до пазара на труда у нас. По отношение на безопасността на труда не са констатирани сериозни нарушения. Установени са единични случаи, в които на работещите не са осигурени предпазни средства и не са проведени инструктажи по здраве и безопасност при работа“, обясни още Младенов.

През последния месец по-голямата част от останалите 103 проверки обаче са направени във връзка с жалби и сигнали за нарушения на трудовото законодателство, които са били подадени в инспекцията.

Еднодневните трудови договори 

Единствените за които експертите са в невъзможност да предприемат действия по компетентност на територията на България са сигналите за наети сезонни работници в чужбина, когато те не могат да предоставят достатъчно данни и документи за трудовите си правоотношения там. Това е пречка дори да се сигнализират и контролните органи в приемащата държава. В тази връзка специалистите съветват заминаващите за сезонна работа извън България да уговорят писмено всички условия по заминаването, пребиваването и полагането на труд в чуждата държава.