Всяка Областна дирекция „Земеделие“ публикува онлайн списък на свободните имоти от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2021/2022 г. 

Ето как да изчислите икономическия размер на стопанството си

Те ще се предоставят по чл.37и , ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), а заповедта на земеделския министър е издадена на 24 февруари.

Списъците се обявяват на място в общинските служби по земеделие и съответната Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ), както и се публикуват на интернет страницата на ОДЗ.

Началната тръжна цена за представяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ под наем или аренда чрез търг и размерът на депозита за участие ще бъдат определени до 31 март.

Важно е собствениците или ползвателите на животновъдни обекти да са регистрирали пасищните си животни в Интегрираната информационна система на БАБХ и да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.