Като по-скоро положителни изследване определи мерките за климата в селското стопанство. Проучването е възложено от Главна дирекция „Земеделие“ в Европейската комисия (ЕК), съобщава Агенция Европа.

Copa-Cogeca продължава да настоява за стабилен бюджет в ОСП след 2020


Като цяло всички изисквания по отношение на климата в Общата селскостопанска политика (ОСП) се считат за „съвместими с целите за устойчиво управление на природните ресурси, устойчиво производство на храни и балансирано пространствено развитие“, сочи проучването.


Проучването показва, че мерките за екологизиране по първи стълб на ОСП (директните плащания) са допринесли за намаляване на емисиите на парникови газове, чрез поддържането на постоянни пасища и площи, полезни за биологичното разнообразие.
Чрез използването на симулационен модел, изследването заключава, че тези мерки намаляват емисиите в селското стопанство с 2% на годишна база. 


Програмите за развитие на селските райони също допринасят за намаляване на емисиите, с 1.5% на годишна база, според изследването. 


Анализ: биологичното земеделие, подкрепено от ОСП, е допринесло за намаляване на емисиите в селското стопанство. 


Що се отнася до доброволното обвързано подпомагане, проучването показва, че в сектора на животновъдството тази система води до нетно увеличение на емисиите на парникови газове. 


Протеиновите култури могат да намалят емисиите, но подпомагането за тях е в малък мащаб. 


В проучването се отчита и непрякото въздействие. Например, подпомагането на доходите на земеделските стопани допринася за поддържането на разнообразие от стопанства в Европа, което води до ползи за околната среда. В изследването се подчертава добавената стойност, която ОСП на ЕС създава, чрез повишаване на нивото на амбиция в областта на климата във всички държави членки.