Чрез своите различни мерки и инструменти Общата селскостопанска политика (ОСП) може да допринесе за балансирано териториално развитие и подобряване на социално-икономическото и социалното приобщаване. Резултатите обаче варират значително в зависимост от характеристиките на селските региони и избора на политически мерки и инструменти. 

#Februdairy – инициативата, която образова и обединява животновъдите

Това са част от констатациите от проучването за оценка на въздействието на ОСП върху териториалното развитие на селските райони: социално-икономически аспекти, публикувани от Европейската комисия (ЕК).

Важна цел на ОСП е да допринесе за балансирано териториално развитие чрез поредица от мерки, насочени към намаляване на разликата в доходите между селскостопанския сектор и другите сектори на икономиката. Подкрепата за икономическото развитие, заетостта, растежа, намаляването на бедността и социалното приобщаване в селските райони се финансира главно от политиката на ЕС за развитие на селските райони. Директните плащания на фермерите и общата организация на пазара също допринасят за поддържането на диверсифициран селскостопански сектор и балансирано териториално развитие.

Това проучване цели да допринесе именно за оценката на въздействието на ОСП върху териториалното развитие на селските райони, заедно с обществената консултация относно дългосрочната визия за развитието на селските райони, ще допринесат за оценката на въздействието на ОСП върху териториалното развитие на селските райони,  фокусирайки се върху социално-икономическите аспекти.

Тази оценка ще даде информация за ефективността, ефикасността, съгласуваността, уместността и добавената стойност за ЕС на ОСП, по отношение на нейната политическа цел за балансирано териториално развитие. 

Проучването вече е публикувано и достъпно за общността. Идеята е анализът да приключи с публикуването на доклад на Комисията, предвиден за есента на 2021 г.