Министерският съвет прие ново постановление № 246 от 5 юли 2024 г., което внася значителни промени в правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Целта на измененията е да оптимизират процеса на раздаване на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, като се даде приоритет на местните фермери и стопани. Постановлението е публикувано в Държавен вестник днес, 9 юли 2024 г.

Ето кои са и основните промени в правилника:

Без търгове за пасищата и мерите:
- Пасищата, мерите и ливадите от общинския и държавния поземлен фонд ще се отдават под наем без търг, при условията и реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Директорите на областните дирекции „Земеделие“ изготвят списъци със свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, по общини и землища, които съдържат идентификатор, начин на трайно ползване и категория на имотите или части от тях. Списъците се съгласуват с министъра на земеделието и храните и се обявяват и публикуват в срок до 1 март по реда на чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

Останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд ще се отдават под наем чрез търг по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в който могат да се наемат допълнителни площи, независимо от нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Приоритет за местни стопани:
- Право на участие в търговете имат физически лица и юридически лица, които са регистрирани по Закона за кооперациите и имат постоянен адрес, седалище или адрес на управление на територията на общината, където се намират имотите. 

- Допълнително, приоритет се дава на тези, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, намиращи се в същата община, или които развиват стопанска дейност на територията на общината.

Нов режим за разпределение:
- Организациите и ведомствата, желаещи да получат земи от държавния поземлен фонд, трябва да отправят мотивирано искане до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция „Земеделие“. Искането трябва да бъде придружено със становище, скици и документи за собственост на имотите, както и информация за тяхното състояние и ползване.

- Министърът на земеделието и храните издава заповед за предоставяне или отказ. В заповедта се посочват идентификаторът на имота, площта и начинът на трайно ползване.

Търгове в две сесии:
- Търговете ще се провеждат в две сесии. Право на участие в първата тръжна сесия имат лицата, които през последните три години са имали регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи или които са сертифицирани за биологично производство. 

- Във втората тръжна сесия могат да участват всички кандидати, при наличие на останали свободни площи.

Обявяване на свободни земи:
- Списъците със свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд ще се изготвят и публикуват до 1 март всяка година от областните дирекции „Земеделие“. Същото се отнася и за списъците на общинските пасища, които ще бъдат определяни от общинските съвети.

Тези промени бяха дългочакани и искани от земеделските производители. Очаква се промените в ЗСПЗЗ да улеснят местните фермери и животновъди в достъпа до земеделски земи, като се осигури по-голяма прозрачност и справедливост в процеса на разпределение.