Парламентът прие окончателно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Целта на поправките е да се защитят собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито права са били засегнати чрез сключването на договори за наем на чужди имоти, коментираха вносителите.
 
 
С промените се разширява обхватът на нотариалната проверка при заверяване на подписите на страните по договор за наем или аренда на земеделска земя, като при вписване на договора ще се представя и скица на имота.
 
В промените е записано, че земеделска земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощия да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или упълномощено лице.
 
За удостоверяването на съдържанието и подписите на страните по писмени договори за аренда и за наем на земеделски земи се събира нотариална такса, независимо от материалния интерес или изразходваното време.
 
В общинските служби по земеделие ще се регистрират договорите за наем на земеделска земя, както и договорите за аренда. 
Законът регламентира и случаите, когато един и същи имот е предоставен за регистриране с повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя. 
 
 
В този случай общинската служба по земеделие ще регистрира договора, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата.
Промените в закона регламентират и постоянните пчелини с над 10 пчелни семейства.
 
Законът дефинира понятието пасищни селскостопански животни и посочва, че това са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете с официална идентификация на БАБХ. 
 
Дадено е и определение на понятието животновъден обект. Това е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни с изключение на регистрираните обекти върху имота с начин на трайно ползване на пасища и мери.