Заради промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се налагат изменения и в правилника за неговото прилагане. Те са публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи до 12 юли. 

Четете още: Лозарските интервенции: Кога се планират приеми

 

В края на март Парламентът прие дълго обсъжданите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С обнародването на документа, от 12 април са в сила съществени промени в процедурите за ползване на земеделските земи, в резултат на предложения на браншовите организации, участвали в Консултативния съвет по поземлени отношения и комасация.

„Промените при провеждането на процедурите за отдаване под наем или аренда чрез търг на обработваемите земеделски земи от държавния поземлен фонд, за уедрено ползване на земеделските земи чрез създаване на масиви за ползване по споразумение, както и за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, налагат да бъдат променени съответните процедури в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)“, се казва в доклада на земеделския министър Георги Тахов. 

Въпреки, че измененията бяха чакани от години от стопаните, които обработват земята, те предизвикаха недоволство и бяха оспорвани от част от собствениците на земеделски земи. 

В закона е решено земите от Държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда чрез търг на местни физически и юридически лица и кооперации, регистрирани на територията на общината по местонахождение на имотите. 

Целта е да се даде приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури. 
Според доклада на министъра така ще се създаде възможност за по-голяма сигурност при сключване на споразуменията за създаване на масиви за ползване.

Целта е да се постигне справедливост и публичност при предоставянето под наем на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди.

Другите важни промени са свързани с доброволните споразумения – член 37в, където се дава възможност споразумението да влезе в сила, ако бъде подписано от 2/3 от ползвателите, но обработващи не по-малко от 2/3 от площта на землището. Кумулативно и двете изисквания трябва да са в сила, за да се приеме споразумението.

За останалата 1/3, която не е разписала споразумението се изписва къде точно получава своите правни основания и полагащите се бели петна.  
 
Според доклада на Георги Тахов ще се прекрати наложената в последните няколко години практика един или няколко от ползвателите да саботират процедурата за уедрено ползване на земеделските земи, отказвайки да подпишат споразумението за създаване на масиви за ползване. 

Очакванията са в резултат на въведените промени да се увеличи производството на български плодове, зеленчуци, месо, мляко и млечни продукти, съответно и тяхното  потребяване от българските домакинства. Освен това, в процедурата ще бъдат включени физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години, които не са развивали дейност в тези сектори. 

За да се използва наличния ресурс на имотите от държавния поземлен фонд, във втората тръжна сесия, при наличие на останали свободни площи, ще могат да участват всички земеделски стопани.

Въз основа на проведените тръжни сесии ще се сключват дългосрочни договори за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от държавния поземлен фонд с лицата, спечелили на търга, като въз основа на проведената първа тръжна сесия те се сключват за площи в размер до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от 300 дка.

В съответствие с промените в закона, в проекта на правилник са отменени разпоредбите, регламентиращи възможността за отдаване под наем или аренда чрез конкурс на свободните земи от държавния поземлен фонд.