Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обнародва в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

 

Според промените дребни преживни животни (ДПЖ), предназначени за клане преди навършване на 12 месеца, ще се маркират с единична ушна марка. Това е записано в създадена нова точка в чл. 6, в който са регламентирани средствата за официална идентификация на животните.

 

„В чл. 6 се създава т. 6: единична ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди навършване на 12-месечна възраст само в месодобивни предприятия на територията на страната“, е записано в наредбата. Във връзка с тази промяна са създадени и нови разпоредби по отношение на вида на марката. „Единичната ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди навършване на 12-месечна възраст само в месодобивни предприятия на територията на страната, се поставя на дясното ухо и е със зелен цвят и отговаря на изискванията, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 8, т. 3 – 5”, е записано в наредбата.

 

За ДПЖ, обаче, които са идентифицирани в съответствие с т. 8, но впоследствие са предназначени за отглеждане след навършване на 12-месечна възраст или за вътреобщностна търговия, или за износ за трети страни, трябва да бъдат идентифицирани в съответствие с точки от 1 – 7, за да се осигури цялостна проследяемост на всяко животно обратно до стопанството, в което е родено.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!