В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че програмите за борба с болестите по животните се справят добре със задачата за овладяване на болестите, но е трудно да се определи дали са икономически ефективни. Въпреки че са установени някои значителни успехи, като например намаляване на случаите на спонгиформна енцефалопатия по говедата, одиторите предупреждават, че някои проверки са незадоволителни, а някои разходи са необосновано високи.
 
Здравните програми на държавите членки за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните включват финансово участие от ЕС в размер на 1,3 млрд. евро за периода 2009—2014 г. за дейности като ваксиниране на животни, тестване и компенсации за заклани животни.
 
Одиторите посетиха седем държави членки — Ирландия, Испания, Франция, Италия, Полша, Румъния и Обединеното кралство, които представляват 72 % от общия размер на разходите в тази област. Те установиха, че проверените програми са допринесли по подходящ начин за овладяване на болестите по животните. Възприетият от Европейската комисия подход е бил като цяло стабилен и е бил подкрепен от добра техническа експертиза, анализ на риска и механизъм за определяне на приоритети във връзка с ресурсите. Наблюдавани са някои значителни успехи, като например намаляване на случаите на спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ), на салмонела при птиците, и на бяс при дивите животни. Програмите на държавите членки като цяло са били добре разработени и приложени, с адекватни системи за идентифициране на появата на огнища на болести по животните и тяхното ликвидиране.
 
Трудно е обаче да се определи икономическата ефективност на програмите поради липсата на налични модели за анализ. Има случаи на недостатъчен мониторинг на програмите от държавите членки и на необосновано високи разходи. Областите, където са възможни подобрения, включват обмена на епидемиологична информация и достъпа до предходни резултати, който вече е в процес на подобряване. Одиторите констатираха също така, че някои програми трябва по-добре да определят действията и проверките, които е необходимо да се извършат.
 
„Болестите по животните могат да се разпространят бързо и да преминат от една държава в друга, а някои болести, пренасяни от животните, се предават и на хората“,посочва Bettina Jakobsen, членът на Сметната палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Ето защо непрекъснатата бдителност и ефективните действия са от основно значение на ниво ЕС.“
 
Одиторите заявяват, че въпреки че оценката на конкретни ветеринарни програми е положителна, ликвидирането на бруцелозата и туберколозата при говедата, както и на бруцелозата по овцете и козите, продължава да бъде предизвикателство в някои държави членки.
 
Одиторите препоръчват на Комисията да: улесни обмена на епидемиологична информация между държавите членки; провери дали е необходимо съществуващите от показатели да бъде актуализирана с цел предоставяне на подобрени данни относно ветеринарния контрол и икономическата ефективност на програмите; когато е уместно, системно да включва дивите животни като аспект в бъдещи ветеринарни програми и да подпомага държавите членки при закупуването на ваксини, когато това е обосновано от епидемиологични причини