Земеделските производители се убедиха в предимството да обработват собствена земя и се превърнаха в основни купувачи”, заяви председателят на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) Стайко Стайков по време на годишния форум на асоциацията край Казанлък, на който присъстваха също представители на агроминистерството и науката.

Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

На събитието се дискутираха проблемите и мерките за развитие в поземлените отношения, състоянието на пазара на земеделски земи и ренти у нас, като и тенденциите. Отбеляза се наличието на сериозен ръст в цените на земеделска земя при първичния пазар от 2010 г. насам. 

Според представените данни през първата отчетна година средните цени са 287 лв./дка, през 2017 г. те се повишават на 813 лв./ дка, а през 2022 г. достигат 1787 лв./дка.

В Южна България миналата година средно земеделската земя е струвала 1448 лв./дка, докато в Северна България е била 2125 лв./дка.

От асоциацията представиха и карта на цените по райони. Естествено първенец е Североизточен район с 2263 лв./дка средна цена през изминалата година.

Стайков уточни, че средната цена по методиката на изчисление включва всички земи в района, включително тези в планинските части. Най-високите цени, до които се е достигало в Добруджа, са около 5000 лв.  

„Говорим за комасиран парцел над 7-ма категория”, подчерта браншовият представител и добави:

През 2022 г. ръстът на покупките следва инфлацията, на някои места е по-малък на други – по-голям. В полските райони с по-добра земеделска земя скокът е най-голям, при планинските и полупланинските, пасища или ливади той е най-малък.

Липсва предлагане на първичния пазар, това е купеният директно от хората, и се наблюдава устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя на вторичния пазар - парцели, купувани с цел търговия.”

По отношение на рентите данните на асоциацията сочат много голям ценови ръст от 2018 г. до 2022 г. От 49 лв./дка средната стойност на рентата в страната скача до 72 лв./дка. 

„Скокът на цената на рентите много зависи от същия в цената на земята, макар и не винаги да е пропорционален. Не може да има 15% ръст при цената на земята, а рентите да стоят на едно равнище. Тенденцията, макар и с по-слаб темп, е скокът при рентите също да продължи. Реално крайните купувачи, най-големите в България, са основно арендатори”, коментира председателят на БАСЗЗ и очерта прогнозата си за 2023 г. за цените на земеделска земя и рентите

Стайко Стайков: Средното ценово повишаване на актива (земеделската земя) през 2023 г. се очаква да не е повече от 10% за страната. Изключваме вторичния пазар и някои комасирани парцели, които се купуват по предназначение.

По думите му цената на земята ще зависи и от развитието на войната в Украйна, възстановяването на веригите за доставки, цените на енергийните ресурси, семената, торовете, препаратите и ред други. От друга страна, имено в условията на кризи и близката война земята все повече ще се търси като сигурност и ще се купува не само от земеделски производители. 

Очаква се да расте ролята на вторичния пазар на земеделска земя. На места, където цените са изпреварили естествения си ръст може би ще има известно задържане.

Първичният пазар ще предлага все по-малко, докато търсенето расте, тъй като земята, предлагана директно от хората, а не от търговците, намалява. Никой вече не си продава земите, при рентите които се достигнаха, освен ако няма форсмажор”, заяви Стайков 

Разбира се, дали ще има някакъв застой на пазара на земя, зависи от развитието също на реколтата, съответно климатичните фактори и пазара на продукцията. „Ако паднат цените на зърното, неминуемо и цените на рентите ще паднат, но смятам, че няма да е с такива нива, каквито някои хора биха очаквали”, каза още Стайко Стайков.