Предприятия, ангажирани в дейности по производство на непреработена растителна и животинска продукция, отново ще могат да се възползват от данъчно облекчение по силата на чл. 189б от Закона за корпоративното и подоходно облагане. Това е заложено в проектобюджета за 2019 г., качен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на финансите.

 

Ще преглътнат ли фермерите драстичния скок на осигуровките?Държавна помощ за земеделските стопани може да се прилага за данъчните периоди до края на 2020 г. По този начин допълнително ще се даде възможност за повишаване на инвестиционната активност в тази сфера и ще а се насърчат инвестициите на земеделските стопани в нови сгради и нова земеделска техника.

Друга форма на държавна помощ е отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Тя е одобрена от Европейската комисия със срок на прилагане 2015–2020 г. Общият размер на помощта се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Още едно облекчение за земеделците е електронното подаване на декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предлага се преминаване към подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващите се лица и предприятията. Също така е предвидено подаваната информация от работодателите, изплатили доходи от трудови правоотношения на лица, които са местни за друга държава-членка на ЕС, да се осъществява само по електронен път.

Предложено е премахване на задължението на работодателите за издаване на служебни бележки на хартиен носител, като вместо това информацията се подава по електронен път към данъчната администрация, като целта е данните автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата. Промяната значително ще опрости процеса на попълването и подаването на декларациите по електронен път.

Проектобюджетът за 2019 г. предвижда още намаляване на административната тежест във връзка с отпадане на задължението за лицензираните складодържатели, регистрираните получатели, временно регистрираните получатели и регистрираните изпращачи да предоставят пред митническата администрация имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им.