Продължава информационната кампания на Областния информационен център – Добрич по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.
 
 
На 6 август (понеделник) от 15:30 часа в залата на Община Генерал Тошево, след  редовното заседание на Общински съвет, ще проведе информационно събитие на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“. 
 
По време на форума ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.
 
Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Събитието е със свободен достъп.