Обнародвана е Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на България. Вписването на признатите сортове земеделски растения в официалната сортова листа се извършва въз основа на подадена заявка в ИАСАС по образец. Заявителят за вписване на сорта в официалната сортова листа ежегодно подава заявка за следващата година до 20 декември на текущата календарна година. Заявителите са длъжни и да осигуряват сортоподдържане на заявените сортове.

 

Промените в Наредба 7 са направени на базата на новите европейски регламенти - Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията от 20 ноември 2013 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове.

 

За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юли 2014 г. се прилагат сега действащите регламенти - Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2013/57/ЕС.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!