Призната е нова организация в сектор „Зеленчукопроизводство“, пише Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Организацията е призната със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. „Зар Груп“ ООД, с район на дейност област Велико Търново, е петата от 12-те групи на производители на плодове и зеленчуци, признати по реда на Наредба №11 от 2007 г. Организацията е изпълнила четиригодишен план за признаване, финансиран по схема „Групи на производители“, в размер на 3 076 910,79 лева за административно и инвестиционно укрепване. 
 
В резултат на изпълнението на четиригодишния план за признаване, „Зар Груп” ООД е постигнала съответствие с условията за признаване като организация на производители на зеленчуци. Новата организация се състои от 6 души.
 
В дружеството е спазено изискването за не повече от 40% от дяловете в капитала на дружеството, както и не повече от 40% от гласовете при вземане на решения на всеки един от съдружниците, при спазване на разпоредбите за свързани лица, свързани предприятия и предприятия партньори. Това осигурява възможност членуващите производители да контролират по демократичен начин взимането на решения от организацията. 
 
Организация на производители „Зар Груп“ ООД ще осъществява дейности, насочени към концентрация и пласиране на пазара на произведените от нейните членове зеленчуци, планиране и приспособяване на продукцията от зеленчуци към търсенето, по специално по отношение на качеството и количеството, оптимизиране на производствените разходи, улесняване на иновационните процеси за отглеждане на зеленчуци. Функциониращите в страната ни признатите ОП на плодове и зеленчуци стават общо 17 на брой.