Нова организация на производители на плодове и зеленчуци е призната със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
Тя е с район на дейност област Пловдив, община Стамболийски и е четвъртата от 12-те групи на производители на плодове и зеленчуци, признати по реда на Наредба № 11 от 2007 г. Организацията е изпълнила 5-годишен план за признаване, финансиран по схема „Групи на производители“ в размер на 10 825 541  лева за административно и инвестиционно укрепване
 
В резултат на изпълнението на плана, дружеството отговаря на условията за признаване като организация на производители на плодове и зеленчуци. Новата организация се състои от 6 души - регистрирани земеделски стопани по Наредба №3/1999 г. 
 
Новата структура спазва изискването за не повече от 40% от дяловете в капитала на дружеството, както и не повече от 40% от гласовете при вземане на решения на всеки един от съдружниците, при спазване на разпоредбите за свързани лица, свързани предприятия и предприятия партньори. Това осигурява възможност членуващите производители да контролират по демократичен начин взимането на решения от организацията.
 
Организация на производители „Хепи Фрутс“ ООД ще осъществява дейности насочени към концентрация и пласиране на пазара на произведените от нейните членове плодове и зеленчуци, планиране и приспособяване на продукцията към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството. Както и оптимизиране на производствените разходи и улесняване на иновационните процеси.