Признаха нова пчеларска организация. Това става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите от края на март.
 
 
Дружество с ограничена отговорност „Апис Мелифера“, с район на дейност област Търговище, е признато за организация на производители (ОП) в сектор „Мед и пчелни продукти“. 
 
[news]
Организацията на производители е учредена по инициатива на нейните членове, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи на производители. 
 
Осемте члена на организацията са регистрирани земеделски стопани и отглеждат над 2 340 броя пчелни семейства. 
 
Новото сдружение се създава за постигане основно на целите: концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция от мед и пчелни продукти, както и за нейното планиране и адаптиране към пазарните изисквания, по-специално по отношение на качеството и количеството.