Нова организация на производители на плодове и зеленчуци е призната със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Дружеството носи името „Семеле“ ООД и е с район на дейност област Пловдив.
 
 
Това е втората от 12-те групи на производители на плодове и зеленчуци, признати по реда на Наредба №11, която е изпълнила петгодишен план за признаване, финансиран по схема „Групи на производители“ в размер на 12 798 582 лева за административно и инвестиционно укрепване.
 
В резултат на изпълнението на петгодишния план за признаване, „Семеле” ООД отговаря на условията за признаване като организация на производители на плодове и зеленчуци, включително предназначени и за преработка. 
 
Новата организация се състои от 6 члена - регистрирани земеделски стопани по Наредба №3/1999 г. В дружеството е спазено изискването за не повече от 40% от дяловете в капитала, както и не повече от 40% от гласовете при вземане на решения на всеки един от съдружниците. Това осигурява възможност членуващите производители да контролират по демократичен начин взимането на решения от организацията. 
 
Организация на производители „Семеле“ ООД ще осъществява дейности насочени към концентрация и пласиране на пазара на произведените от нейните членове плодове и зеленчуци, планиране и приспособяване на продукцията от плодове и зеленчуци към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството, оптимизиране на производствените разходи, улесняване на иновационните процеси за отглеждане на плодове и зеленчуци. Организацията ще изпълнява три годишна оперативна програма одобрена от ДФ „Земеделие“.