След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”.
 
 
Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор, след постъпилото становище от Управляващия орган на ПРСР, съобщиха от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
При предварителната оценка ДФЗ се е придържал стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.  
За проектните предложения по цитираната процедура предстои оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.
 
Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са качени на интернет страницата на фонда.
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро. 
 
Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:
 
- предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;
- следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);
- техническа и финансова оценка;
- издаване на оценителен доклад.