Както Фермер.БГ писа, приемът по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 беше удължен до 4 септември 2018 г. (17:30 часа). Кандидатстването се извършва в ИСУН. Преустановяването на крайния срок се наложи заради техническите повреди по функционирането на Търговския регистър през месец август 2018 г., става ясно от заповедта на зам.-министър Лозанова.
 
 
Удължаването на срока се налага заради проблемите в Търговския регистър, който нефункционираше около седмица. А едно от изискванията към бенефициентите е да бъдат регистрирани в Търговския регистърсъгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите.
 
Бенефициенти по мярката са групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни производители” и са официално признати до края на 2020 г. въз основа на бизнес план.
 
Допустимост
Имаше редица неясноти относно това кои са „малките и средни предприятия“ и дали в допустимостта влизат и микропредприятията. Ето какво отговарят от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) на този въпрос:
 
„Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв. Това означава, че в категорията „малки и средни предприятия“ се включват и микропредприятията. За да е още по-ясно, в ал. 3 на същия член законодателят е определил, че от предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, помалък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. Което потвърждава позицията, че микропредприятията са част от малките и средни предприятия и термина „малки и средни предприятия“ обхваща всички предприятия с персонал от 0 да 250 души и годишен оборот от 0 до 97 500 000 лв.“.
 
Условия за избираемост 
да бъдат групи/организации на производители, учредени с цел съвместно предлагане на продукцията на пазара, включително подготовка за продажба, централизация на продажбите и доставка до големи купувачи, както и за създаване на общи правила за събиране на информация за продукцията, в частност относно продукцията в етап на производство и наличната продукция;
да бъдат регистрирани в Търговския регистър, съгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите на Република България;
да имат минимум четири членове;
годишната продадена (реализирана) продукция на организацията да е в размер не по-малко от 50 000 лв.;
членове на групата/организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
всички членове на групата/организацията на производителите трябва да са регистрирани като земеделски производители на такива земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване;
да има разработен бизнес план за период от 5 години;
да изработи дружествен договор/устав и вътрешни правила за: производството и качеството на продуктите; предлагането на продукцията на пазара или на преработвателните предприятия; предоставянето на информация относно системата на производство, добивите и качеството на продуктите, използвания сортов състав, отглеждането на животни и съществуващи санитарни и хигиенни изисквания.
 
Финансиране
Размерът на финансовата помощ е до 100 хил. евро/годишно за период от до пет години. Финансирането се предоставя под формата на фиксирано годишно плащане, определено като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или организацията на производители. 
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 7 563 679,22 евро, като допустими за подпомагане са групи или организации на производители, които към датата на подаване на своя проект, са признати със заповед на министъра и това е вписано в общите данни при кандидатстване.