Възможно е да бъде осъществен прием по мярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през декември. Очаква се приемът да продължи 3 месеца. Това каза Милен Кръстев, главен експерт Дирекция развитие на селските райони към Министерство на земеделието, храните и горите(МЗХГ), по време на дискусия в рамките на 7-ия национален агросеминар на НАЗ.

 
 
„Наредбата за мярка 4.2 е публикувана за обществено обсъждане, със срок от 5 декември. Прием по мярката беше заложен първо за месец октомври, като през 2017 г. бяха проведени три тематични групи. Възможно е да бъде осъществен прием по мярката през декември. Очакванията са той да продължи 3 месеца“, коментира Кръстев.
 
По думите му съществуват реални индикации, че средства от мярка 4.3 ще бъдат прехвърлени към мярка 4.2.
 
Експертът запозна присъстващите с промените  и новите моменти в предстоящия прием. Едни от основните промени по нормативната база са по отношение на максималния размер на инвестициите и критериите за оценка на проектните предложения. 
 
„С въвеждането на промените по Наредбата, се очаква максималният праг на допустимите разходи за целия период на прилагане на подмярката, да бъде намален от 3 000 000 евро на 2 000 000 евро. Това ще даде възможност на по - голям брой проектни предложения да бъдат разгледани и съответно финансирани“, обясни Кръстев.
 
Промени има и при критериите за оценка на проектните предложения.
 
„Добавят се два нови критерия за преработватели и земеделски производители, занимаващи се с преработка на собствената си продукция. Двата нови критерия за оценяване са обвързани и с фирмена история, която трябва да бъде най-малко три години, като касаят както средносписъчния брой на персонала, така и дела на износа от общите приходи на кандидата. Точки по новия критерий ще получат преработвателите, които имат минимален средносписъчен състав от 15 души за всяка от последните три години и земеделските производители, при който този състав е намален до най-малко 5 души“, добави той.
 
В зависимост от това дали кандидатът е получавал финансиране за подобна дейност (преработка) по мерките 121 и 123 от стария програмен период на ПРСР 2007 - 2013 или по мярка 4.2 от ПРСР 2014 - 2020, кандидатът получава съответно 10 точки за участвали и 15 точки за кандидати, които не са били финансирани до този момент. 
 
Вторият от новите критерии за оценка е обвързан с износа на бенефициента. 
 
„Основно изискване е за последните три години определен процентов дял от общите приходи да са формирани от износ на произведена или преработена селскостопанска продукция“, каза още експертът.
 
По критерия могат да се вземат не по - малко от 8 и не повече от 13 точки, в зависимост от формирания процент износ. По думите на Кръстев интензитетът по мярката остава непроменен, като индикативният бюджет е в размер на 100 млн. евро.
 
Другите нови моменти са електронното подаване на проекти през ИСУН, по-дългият период на прием, както и възможността за прехвърляне на заявления, които не са получили отговор.