Промените в Закона за марките и географските означения бяха приети окончателно от народните представители. 
 
 
Географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на европейския регламент за схемите за качество на земеделските продукти и храни няма да се регистрират по смисъла на новоприетите промени. 
 
Освен това правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява с прекратяването на юридическо лице, което е единствен ползвател. Това ще става с отказ , от правото на ползване без правоприемство. 
 
Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента на ЕС, не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на закона, пише БТА. 
 
Другото ново е, че няма да се образуват административно-наказателни производства за извършени преди влизането в сила на закона нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента.