Министерският съвет (МС) прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. 

Прибраха средно 488 кг/дка пшеница в Шуменско


Целта на промените е да спомогнат за намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедури за промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди, за включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии.

земеделска земя


В правилника е записано, че Комисията за земеделските земи ще набира по служебен път част от необходимите документи, които се изискват при промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди или за включването им в границите на урбанизирани територии. В тази връзка ще отпадне изискването за представяне на съответните документи, които ще могат да бъдат намерени служебно и директно от експертите.