Правителството одобри изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Измененията следват одобрените промени в законодателството, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е прецизирана процедурата за установяване на границите на земеделските имоти, предхождаща издаването на решение за възстановяване правото на собственост в случаите, когато правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие или със съдебно решение. Регламентиран е редът за подписване на решенията на общинските служби по земеделие. Предвидена е възможност проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, които не функционират, да бъдат предоставени по заявление на ползвателите. То трябва да бъде подадено до председателя на комисията, ръководеща процедурата по създаване на масиви за всяко землище.
[news]
За имотите с начин на трайно ползване „пасища”, „мера” и „ливади” към заявлението трябва да се прилага документ от РИОСВ, в който е посочено, че имотът не попада под забраните и ограниченията, разписани в заповедите за защитени зони по смисъла на законите за биологичното разнообразие и за защитени територии или от плановете за управлението им.
 
Въведена е промяна във формулата, по която се изчисляват сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения в бившите стопански дворове. Изменя се и начинът на определяне на началната тръжна цена, при която земеделските земи в бившите стопански дворове се предлагат за продажба, като е определено, че началната тръжна цена се изготвя по пазарен механизъм.
 
В изменението на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е определен редът, по който ще се осъществява придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за случаите в които земята е общинска.
 
Съгласно измененията, свързани с процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидени за застрояване с общ устройствен план, както и такива, отдадени на концесия с решение на МС, отпада първият етап – утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.