Обнародваха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производител на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. С нея се изменят и допълват и другите две наредби, които уреждат признаването на организации (ОП) и групи на производители (ГП).
 
 
Въведени са новите изисквания, свързани с максималния процент за директно предлагане на пазара на произведените от членовете на ОП продукти референтния период за изчисляване на оборота и включването в него на преработени продукти и др. Уредени са промените в условията за национално съфинансиране на оперативните програми на ОП на плодове и зеленчуци, предвидени в регламента „Омнибус“. На базата на опита са прецизирани текстове свързани с прилагането на оперативните програми. 
 
[news]
С изменения на Наредба 1/2015 се уеднаквяват критериите за признаване на ОП на мляко с условията за признаване на ОП в другите сектори на селското стопанство. Предвидени са разпоредби, които осигуряват възможност за подпомагане на ОП на мляко и млечни продукти по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. Определя се реда за проверка на изпълнението на критериите за признаване. 
 
Една от основите цели на измененията и в трите наредби е да се предотврати влиянието на свързани лица в ОП – роднини и лица, които се намират в зависимост. И в трите наредби е въведено определение за „свързани лица“, като се спазва и изискването, заложено в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съдружниците да не са свързани предприятия и предприятия партньори, съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Предвижда се облекчаване на административните режими чрез отпадане на изисквания за предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред.