Проекти за инвестиции за повече от 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) 

Четете още: Правителството одобри последните промени по ПРСР 2014 - 2020 г.


Това е предвидено в 17-тото изменение на Програмата, което е изпратено  за одобрение от Европейската комисия, след решение от последното заседание на  Министерския съвет. 

Близо 88 млн. лева публични средства ще се пренасочат към бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. От тях с 50 млн. лева ще бъде увеличен бюджетът на проведения през 2021 г. прием. Така ще се осигури възможност за сключване на договори с още над 200 кандидати, за които не е бил наличен финансов ресурс.  С останалата част от предложените за прехвърляне средствата, заедно с наличния свободен ресурс по подмярката, ще бъде стартиран целеви прием за инвестиции, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство, съобщават от пресофиса на аграрното министерство. 

Преразпределят се и 35 млн. лева към подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Заедно с наличните свободни средства по подмярката, ще бъде направен прием за проектни предложения за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на околната среда (включително ВЕИ).

Част от средствата ще бъдат насочени към подмярка, свързана с инвестиции в общините. Очаква се над 56 млн. лева да бъдат прехвърлени към бюджета на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това ще позволи да бъдат одобрени проекти за общинска инфраструктура, с изключение на водоснабдителна такава, като предложенията са подадени в рамките на проведените през 2022 г. процедури за прием.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg