Преработвателите на плодове и зеленчуци са против предложенията за промени в Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, в която по предложение на браншови фермерски организации се предвижда отпадането на самоконтрола на земеделските производители, се казва в мнение на браншови организации от хранително-вкусовата и фуражната промишленост,  изпратено до Агри.БГ. 

Те допълниха, че са изпратили становище в Министерството на земеделието, МОСВ и здравното министерство. 

Промените в Наредба 12 предвиждат да се отмени задължението земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига. 

Организациите изразяват мнение, че пълното отпадане на изискването за самоконтрол на земеделските стопани съгласно Наредба 12 ще доведе до три основни последици:

“1.    Възможност на пазара на пресни плодове и зеленчуци да се реализират продукти със завишени остатъчни количества пестициди, препарати за растителна защита (ПРЗ), което ще е заплаха за здравето на потребителите и най-вече на децата и подрастващите;
2.    Заплаха за здравето и на  животни хранени с фуражи съдържащи компоненти с остатъчни количества пестициди и ПРЗ;
3.    Вторично замърсяване на почвата и водите, което в дългосрочен план застрашава здравето на потребителите  и животните
”, се казва в становището. 


Освен това няма да отпадне административната тежест, а разходите и документите по тези изследвания ще се прехвърлят изцяло върху следващите звена в агрохранителната верига – търговци и преработвателните предприятия, производителите на фуражи, което гарантирано няма да доведе до намаляване на стойността на крайния продукт, изчисляват организациите.

Промените ((в Наредба 12) не отразяват тенденцията през последните години, която показва, че между 10% и 14% от пазара на пестициди в ЕС е засегнат от незаконна търговия с фалшиви пестициди, която по данни на Европол се оценява на милиарди евро в световен мащаб и представлява значителен риск за здравето, околната среда и икономиката”, коментират още организациите.

Те споделят, че по този начин държавата ни ще влезе и в разрез с изискванията на Регламент (ЕО) №852/2004  за хигиена на храните.

Преработвателите на плодове и зеленчуци предлагат да не се отменя контрола от страна на БАБХ, залегнал в чл. 17, т. 8 от Наредба № 8 от 2021г., а в Наредба №12 да се включи текст, който да задължава земеделските стопани, предлагащи растителна продукция за преработка или директна реализация, след направена оценка на риска и не по-малко един път годишно, да изследват произведената от тях продукция, като пробите да се вземат по регламентирания в българското законодателство начин, а лабораторните изследвания да се извършват в акредитирана лаборатория.