Срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ е удължен до края на 2022 г., припомнят от земеделското министерство.

Готвят се данъчни промени, вижте какви

За целта бяха предприети законодателни промени, съгласно които данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за кооперативното подоходно облагане (ЗКПО) и по чл. 48, ал. 6 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), представляващо държавна помощ за земеделските стопани, може да се ползва до 31 декември 2022 г., включително за корпоративния данък за 2022 г.

Мярката представлява схема за данъчни облекчения. Нейната цел е да насърчи инвестициите на стопаните в нови сгради и земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция (първично селскостопанско производство).

В проекта на указания за прилагане на помощта, който беше публикуван през ноември, беше посочено, че удължаване на срока ще има след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схемата. Явно вече имаме зелена светлина от Брюксел.