От април до юни 2018 г. предвиждат отваряне на приема по една от най-чаканите подмерки – 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Това стана ясно от проект на индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014-2020 за 2018 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Планираният бюджет по подмярката се очаква да бъде в размер на 100 млн. евро, подпомагането на проектите ще варира от 10 хил. евро до 200 хил. евро. 
 
 
Друго интересно в проекта е изместването на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ от края на 2017 г. за месец май на следващата календарна година. В проекта е заложено приемът да продължи до юли 2018 г., като планираният общ бюджет е в размер на 150 000 евро за първа фаза от създаването на оперативните групи и до левовата равностойност на 9 850 000 евро за втората фаза. А максималният размер на подпомагане за една оперативна група, за един проект, може да достигне до левовата равностойност на 1 млн. евро.
 
Предвидени са приеми и по подмеките 7.3 „ Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ от месец март до месец юни 2018 г.; по 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от месец септември до месец декември 2018 г. и по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от месец март до месец май 2018 г. 
 
 
През месец февруари на следващата календарна година е предвидено да стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, като ще се извършва подбор на проектните предложения. Предвиденият проектен бюджет е в размер на 6,5 млн. евро. 
 
Обученията на фермерите също ще са в призмата на 2018 г., като проектната програма предвижда през месец юли на следващата година да стартира прием по подмярка 1.1„Професионално обучение и придобиване на умения“, с бюджет от 8 млн. евро.