Общо 50 млн. евро (97 790 000,00 лв.) е безвъзмездната финансова помощ по нов, целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Още по темата: Преразпределят над 170 млн. лева за инвестиции по ПРСР 2014-2020 г.

Проектът на насоките за кандидатстване бяха качени за обществено обсъждане на 5 юни, а индикативна дата за обявяване на процедурата е 14 юни 2024 г.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв. А максималният размер на допустимите разходи е 880 110 лв.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими за подпомагане са материални инвестиции за доставка и монтаж на:

 

•    поливни инсталации (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях;
•    съоръжения за съхраняване на вода – стационарни резервоари и цистерни и др.;
•    оборудване за автоматизиране на напояването, включващи цифрови и автоматизирани решения;
•    други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност;
•    оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;
•    оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството;
•    автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др.;
•    инсталации за подобряване качеството на входящи води (пречистване);
•    фотоволтаични системи, необходими за захранване на допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата;
•    Строително-монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проекта.

Предимство се дава на:

 

•    Производители от чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци”, и/или „Животновъдство”, и/или „Етеричномаслени и медицински култури”;
•    Млади фермери до 40 години включително;
•    Групи/организации на производители на селскостопански продукти;
•    Инвестиции за напояване при отглеждане на царевица;
•    Производители на биологични продукти.

Одобреният проект се изпълнява в срок до 10 месеца, но не по-късно от 1 септември 2025 г.