Ръководствата на земеделски кооперации, частни земеделски стопани и ползватели на земеделски земи на територията на Община град Добрич трябва да изготвят конкретни планове за пожарна безопасност и да определят отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите. Това се посочва в Заповед на кмета Йордан Йорданов за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горския фонд.
 
В кметската заповед е обърнато внимание на необходимостта от изправност на земеделската техника и нейното оборудване с противопожарни уреди. Преди започване на жътвата, земеделските производители се задължават да уведомят писмено противопожарната служба за жътва в площи над 100 декара.
 
Необходимо е големите масиви да се парцелират на участъци не по-големи от 1000 декара с 10-метрова защитна ивица. Площите със зърно трябва да се разжънат, като се изоре ивица, широка не по-малко от 6 метра. В случай на големи пожари, земеделските стопани са длъжни да предоставят наличната си техника за борба с пламъците. 
 
В заповедта са разпоредени и мерки, свързани с опазването на горския фонд. Една от тези мерки е въвеждането на денонощно наблюдение през пожароопасния сезон, системни проверки и дежурства през активния туристически сезон. Забранява се паленето на огън в горите, както и устройването на лагери и къмпинги в гористите местности, с изключение на случаите на издадени разрешения от съответните институции.