Проект на наредба урежда условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на индустриален коноп.
 
 
За легализиране на индустриалния коноп у нас се заговори още през месец септември на миналата година. Разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа ще се издават на такива, които са със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета. Растенията трябва да са предназначени единствено за влакно, семена за фураж и храна и/или семена за посев.
 
Отглеждането на растения ще се осъществява от физически и юридически лица, които трябва да изпълнят няколко условия:
 
1. са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и имат заверена регистрационна карта за земеделски стопанин за стопанската година, в която ще отглеждат растенията.
2. са подали декларация по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 1999 г., при производство на семена, предназначени за фураж; 
3. не са осъждани за престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс или за аналогично престъпление, съгласно законодателството на държавата по регистрация на заявителя.
 
След цялата процедура по регистрация, се издава разрешение. Притежаталите на такова разрешение трябва да представят в ресорното министерство в срок до 30 юни: 
 
а) етикетите от опаковката на семената ежегодно, съгласно чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/1172 на Комисията от 30 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на контролните мерки във връзка с отглеждането на коноп (ОВ, L 170 от 01.07.2017 г.); 
б) документи, удостоверяващи качеството на посевния материал;
в) в 10-дневен срок от всяко засяване - справка по образец, съгласно Приложение № 3, за действително извършената сеитба на семената;
г) в 10-дневен срок след прибиране на конопените растения от всяка реколта - декларация по образец, съгласно приложение № 4 за вида и количеството на продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите площи и идентификационни данни за складовите помещения,
д) в 10-дневен срок след реализиране на продукцията на растенията по чл. 1, т. 1 и/или семената от тях - заверено копие на разходооправдателен документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател;
е) документ за търговия на семена внос, от трети страни, съгласно чл. 58, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ); 
ж) официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни; 
е) нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
 
Продукцията от растенията може да се предлага с цел търговия на лица, които са:
 
- преработватели на конопени стъбла и/или производители на продукти, когато продукцията се търгува за влакно;
- са регистрирани по реда на Закона за фуражите, когато семената от растения от рода на конопа се търгуват като фураж; 
- са регистрирани по реда на Закона за храните, когато семената от растения от рода на конопа се търгуват за храна; 
- са получили разрешение и са регистрирани по ЗППМ, когато семената от растения от рода на конопа се търгуват като посевен материал. 
 

Общественото обсъждане на проекта на наредбата продължава до 9 февруари 2018 г.