Екосхемите в новата ОСП, които ще заменят досега прилаганите зелени плащания, са едни от най-дискутираните на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план. Свое становище относно проекта на основната екосхема – тази за диверсификация, поддържане на трайните насаждения и на постоянно затревените площи с пасищни животни, има и Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ).

Биопроизводителите искат разширение на екосхемите

На първо място, за младите фермери подпомагането на земя, оставена под угар, е абсолютно неприемливо във вида, в който се прави досега. Според тях площите са подложени на засилена ерозия – ветрова и водна. Това не е и практика, която съхранява въглерод, а напротив. Тяхното предложение е тази част от екосхемата да се замени с прилагане на покривни култури със задължително изискване за гъстота на посева.

„Предлагаме като екосхема, с която се постигат няколко ефекта, временно затревяване на ниви. Изискванията да са: за минимум 3 години, без промяна на начина на трайно ползване на земеделския имот и вкарване в слой постоянно затревени площи. Така постигаме противоерозионен и въглеродозадържащ ефект“, мотивират се от асоциацията.

Друго тяхно предложение е свързано със по-засилена диверсификация и по-добро сеитбообращение със задължително включване на азотофиксиращи култури. Според тях засилената диверсификация трябва да бъде в следната рамка:

•    Над 300 дка – 4 култури;
•    Над 1000 дка – 5 култури;
•    Над 5000 дка – 7 култури;
•    Над 10000 дка –8 култури.

За да има реален екологичен ефект, да се следи сеитбооборотът на ниво парцел, уточняват от dсоциацията.

По отношение на противоерозионните дейности в трайни насаждения позицията на НАМФБ е следната:

•    Винените сортове лозя да са недопустими. Мотивът ни е, че много малка площ ще бъде реално затревена поради технологията на отглеждане на съвременните сортове. Освен това много лозови масиви са засаждани в неперпендикулярно на склона и съответно ефектът е спорен. Нещо повече, част от лозовите масиви са засадени при много малък наклон на терена, което отново води до спорен ефект от разходения ресурс по мярката;
•    При другите видове трайни насаждения предлагаме да има изискване за минимален наклон и схемата на засаждане на самите насаждения да е перпендикулярна на склона.

Младите фермери имат мнение и относно екстензивното поддържане на постоянно затревените площи. Тяхното предложение е екосхемата да се прилага за такива с плитък почвен профил, или с категория на земята 6, 7, 8, 9, 10 степен. Като екстензивно поддържане да се приема пашуването на дребни преживни животни при гъстота от 0.3 до 1 ЖЕ/ха, заключават от НАМФБ.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg