Временната рамка за мерки за държавна помощ заради COVID-19 да бъде удължена отново, като пропорционално се увеличи и таванът на помощта – за това настояха Унгария и Хърватия на последното заседание на Съвета на министрите на земеделието на 11-12 октомври в Люксембург.

Изкупни цени на млякото

COVID помощта беше удължена веднъж до 31 декември 2021 г. Предложението на двете делегации е крайният срок да се измести с още една година – до края на 2022 г. От своя страна, Европейската комисия (ЕК) смята, че рамката може да се удължи поне до 30 юни 2022 г. и да се въведат нови инвестиции и мерки за подкрепа на платежоспособността на производителите заради пандемията.

Друга тема, която бе обсъдена по време на срещата, е, че трябва да се преразгледат стандартите на ЕС за търговия със селскостопански продукти. Словенското председателство предложи да се ревизират правилата за етикирането на меда, в който се смесва продукция от различни държави членки. Идеята е да може да се посочва страната на произход на меда, а не само: „Произведено в ЕС“.

Друг ключов момент от дискусиите беше новият пакет Fit for 55, който бе приет от ЕК на 14 юли 2021 г. и включва предложения за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. Три от тях засягат пряко агросектора, тъй като е нужно преразглеждане на три регламента: Регламента за земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство; Регламента за споделяне на усилията; и Директивата за възобновяемата енергия.

Като цяло министрите призоваха да се направи оценка на въздействието на този пакет и да не се забравя, че основната цел на ОСП е гарантиране на продоволствената сигурност. Идеята е да се гарантира, че това няма да е поредната тежест за земеделските производители, особено за животновъдите.