Максималният таван на помощта de minimis да се повиши от 25 000 евро на 37 000 евро за всяко дружество за три години, за да се отчете инфлацията.  


Това предвиждат промени в правилата за минималната помощ (de minimis) за селскостопанския сектор, които Европейската комисия инициира.

Обществената консултация по проекта за изменение ще продължи до 21 юли 2024 г. 

Регламентът освобождава малките суми от контрола върху държавните помощи, тъй като се смята, че те не оказват въздействие върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар. Сега държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 или 25 000 евро на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление за одобрение от Комисията. 

Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията в ЕК: Преразглеждаме правилата за de minimis, за да помогнем на стопаните да се справят с инфлационния натиск и високите цени на суровините. Предложените целеви изменения ще улеснят и ускорят предоставяната от държавите членки минимална помощ чрез повишаване на таваните. Предлагаме също така централен регистър, за да се улесни контролът на помощта de minimis и да се намалят задълженията за земеделските стопани. Насърчаваме всички заинтересовани страни да споделят с нас своите виждания по този проект. 

 

Предвижда се корекция на „националните тавани“, които се изчисляват въз основа на стойността на селскостопанската продукция. Настоящите правила вземат предвид референтния период 2012-2017 г. за това изчисление. Този референтен период ще бъде променен на 2012-2023 г., което ще позволи да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанското производство и да се увеличи националният лимит. 

Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо за три бюджетни години в съответствие с несекторните общи правила de minimis. 

Друго предложение предвижда въвеждане на задължителен централен регистър на помощта de minimis на национално или европейско равнище, за да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за земеделските стопани, които понастоящем използват система за лична декларация и вече няма да е необходимо сами да следят за спазването. 

С предложените изменения държавите членки ще предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, бърз, пряк и ефикасен начин, без да е необходимо Комисията да бъде уведомявана за такава помощ, нито тя да бъде одобрявана от нея.