Допълнение на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Това се цели с проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
 
 
В предложения проект се предлага въвеждането на детайлизирано изброяване на цифрови географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве в СИЗП, тъй като към момента липсва такова изброяване.
 
В проектът е записано, че основните характеристики на физическия блок са неговите граници и начин на трайно ползване. 
 
За граници на физическите блокове се ползват налични трайни топографски елементи като: 
- граници между земеделски и неземеделски земи и граници между различни видове неземеделски площи, вкл. гори, захрастени територии, водни обекти, канали, застроени площи, пътища (полски и с постоянна настилка), огради и др.;
- елементи на ландшафта, вкл. синори, редици дървета, дерета и др.
 
Обяснен е и начинът на трайно ползване на физическия блок със земеделско предназначение. Той ще се определя спрямо преобладаващия, над 75% от площта, начин на ползване на земята в границите му. 
 
Уникалният идентификационен номер на всеки физически блок ще се състои от ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици) на землището, в което блокът попада с по-голямата част от площта си и пореден номер на създаване в границите на землището.
 
Предвижда се още и въвеждането и поддържането на система за  идентификация на земеделски парцели за временно затревени площи. В нея ще се включват площи с минимален размер над 0,1 ха. Те трябва да са заявени за подпомагане в парцели с код на култура от групата на обработваемите земи, представляващи временно затревени площи, съгласно номенклатурата на културите в ИСАК. В системата ще се отбелязва и поредността на годините на заявяване. Площи, които са заявени в парцелите до четири поредни години, се предлага да се считат за обработваеми земи, а тези, които са заявени до пет и повече поредни години – за постоянно затревени площи.
 
Общественото обсъждане на проекта продължава до 28 февруари.