Доказване на производство на минимум 20% чистопородни разплодни животни от отглежданите в стадото породи и видове. Това е едно от предложенията на Национална овцевъдна асоциация (НОА) и на Асоциация за развъждане на млечните породи кози (АРМПК), което ще бъде представено днес пред министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, във връзка с проекта на Наредба №3. Това съобщи за Фермер.БГ Деан Тодоров, председател на АРМПК.

 
 
„Това е общоприетия процент животни за ремонт на стадото. Предлагаме животните да се идентифицират според сега действащото законодателство и одобряват за разплод от развъдните организации, като информация за първи родословен пояс се вписва във ВетИС от ИАСРЖ. Фермерът може да запази произведените животни или да ги продаде с пътен лист, което ще бъде прозрачно и лесно проследяемо“, смятат членове на асоциациите.
 
[news]
Асоциациите настояват за създаване на механизми за предвиждане и справяне с форсмажорни обстоятелства.
 
НОА и АРМПК предлагат още изискване за наличие на минимум 1 брой мъжки чистопороден разплодник на 50 броя овце-майки или кози-майки, като разплодникът трябва да бъде с доказан произход и одобрен от развъдната организация.
 
По думите им така предложените промени в Наредба №3 по никакъв начин не допринася за „изсветляване“ на сектора.
 
„Доказва се само част от реализираната продукция и то само от част от фермерите. Овцете майки и козите майки в страната са 1 627 900 броя според аграрния доклад на МЗХ за 2016г. Животните под селекционен контрол от млечно направление, за които ще се доказва продукция са около 200 000бр. Или това са 12,29% от общия брой животни“, категорични са овцевъди и козевъди.
 
Промени ще бъдат предложени и в Наредба №26, касаеща директните продажби.
 

„Поради ограниченията заложени в сега действащата Наредба №26 е отнето правото на всички животновъди сами да преработят и реализират 100% от собствената си продукция в цялата страна. Това поставя тези фермери в силна зависимост от млекопреработвателните предприятия и умишлено ограничава възможността фермерите да получават справедлива пазарна цена“, смятат от НОА и АРМПК.

 

Критерий Сега предложени промени Предложение на НОА и АРМПК
1 Всички подпомагани по схемите за подкрепа обвързана с производството, следва да произвеждат селскостопанска продукция Това изискване касае само животните от млечно и месодайно направление и не се отнасят за автохтонните животни. Всички животновъди без оглед на въдство или направление могат да произведат 20% чистопородни разплодни животни за ремонт
2 Спазване на основни принципи на Европейския съюз за равнопоставеност и недискриминация Грубо са нарушени. Изискването за доказване на реализирана продукция е само за част от бенефициентите по схемата (около 60%), докато за останалите няма никакви изисквания. Доказването на продукцията става по яснен и прозрачен механизми еднакъв за всички.
3 Административна тежест Само за част от животновъдите. Стопаните отглеждащи млечни животни са длъжни да предоставят фактури, с които доказват реализирана продукция, което в последствие подлежи на проверка от ДФЗ и НАП. Животновъдите от месодайно направление доказват производство чрез регистриране на приплоди във ветеринарната информационна система, а не с фактура за реализирано месо. ДФЗ извършва „служебна“ проверка без да са ангажирани самите земеделски производители.  Фермерите отглеждащи автохтонни животни не доказват продукция и НЕ подлежат на проверки. Няма допълнителна административна тежест за стопаните. Дейностите по идентифициране и селекция се извършват и в момента съответно от ветеринарните лекари и развъдните организации.
4 Срок за изплащане на помощта Заради гореописаните административни и/или физически проверки животновъдите от млечно направление могат да получат подпомагане едва след приключването им (м.април-м.май на следващата календарна година). Това фаворизира останалите направления пред млечното. Създават се умишлени условия за нерегламентирано подпомагане и нелоялна конкуренция. Държавен фонд „Земеделие“ може да извърши административна проверка по служебен път преди края стопанската година. Това няма да забави изплащането по схемата. 
5 "Изсведляване" на сектора Доказва се само част от реализираната продукция и то само от част от фермерите. Овцете майки и козите майки в страната са 1 627 900 броя според аграрния доклад на МЗХ за 2016г. Животните под селекционен контрол от млечно направление, за които ще се доказва продукция са около 200 000бр. Или това са 12,29% от общия брой животни. „Изсветляването“ на сектора не трябва да е политика на МЗХ, а работа на НАП, които имат своя капацитет и механизми за извършване на финансови проверки на земеделските производители.
6 Чистопородни разплодни животни, не произвеждащи продукция  Не се отчитат тези животните: Млади животни до 24 месеца, съставляващи най-малко 20% от животните в стадото. Абортирали, ялови, болни и др. обичайно те са около 10% от броя на животните в стадото. Предложените промени са изпълними въпреки наличието на млади животни, не достигнали полова зрялост, абортирали, ялови, болни животни и други.
7 Форсмажорни обстоятелства Не е предвиден механизъм при форсмажорни обстоятелства, каквито се наблюдават често през последните години в страната. (Масово разпространилите се заболявания като „Син език“ и „Надуларен дерматит“, на които станахме свидетели). Предвиден е механизъм при форсмажорни обстоятелства.