Tрудово законодателство: осигуряване на здраве и безопасност за работещите в земеделието” е темата на видеосеминар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Експертите ви запознават със социалната условност на трудовото законодателство и мерките, свързани с безопасните условия на труд.

От видеото ще научите за някои особености на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа, оформяне на трудовите договори, изплащане на възнагражденията, право на почивка, продължителност на работното време и други. 

Обяснени са и практическите аспекти при заявяване на образци на еднодневни трудови договори в земеделието. 

Основните акценти във видеото са:
  • Правна рамка при оформяне/изготвяне на трудовите договори в земеделието;
  • Заплащане на труда и осигуряване;
  • Какви са задълженията на работниците в земеделието;
  • Важни моменти за работниците;
  • Форма на еднодневните трудови договри;
  • Основни изисквания за здравославни и безопасни условия на труд; 
  • Задължения на работника;
  • Комитети и групи по условия на труд;    
  • Оценка на риска.

Във втората част на видеото са представени основните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, как се използват онлайн инструментите за оценка на риска OiRA и по какъв начин става разследването и отчитането на трудови злополуки.