Правителството одобри на последното си заседание седемнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., с което се предвижда изменение на текстовете в част от мерките и подмерките, както и прехвърляне на средства между различни приоритети и фокус области. 

Четете още: Производители: Череши има, но пазар няма

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.) в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промени в отделни мерки и подмерки ще спомогнат за улесняване изпълнението на Програмата и успешното приключване на програмния период, съобщават от Министерския съвет. 

В началото на април Комитетът по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони прие поредното изменение на ПРСР. 


Основната цел е осъществяване на ефективно разпределение на свободния финансов ресурс в съответствие със заложените цели и приоритети по Програмата до края на 2025 г


Във връзка с генерираните свободни средства по отделните мерки и подмерки се предвижда  преразпределяне на средства в размер на близо 100 млн. евро. Промените са обосновани и с наличието на изготвени проекти в Държавен фонд „Земеделие“, отговарящи на условията за допустимост и съответстващи на критериите за оценка, за които не е бил наличен бюджет по съответните процедури за прием. 


С промяната в пълна степен ще бъдат постигнати трите главни приоритета на Програмата, свързани с повишаване на конкурентоспособността и балансираното развитие на селското и горското стопанство и преработващата промишленост, опазване на екосистемите и устойчивото управление на природните ресурси и утвърждаване на социално-икономическото развитие на селските райони. 


Остатъчният ресурс е преразпределен от Мярка 1, Подмярка 4.1.2, Подмярка 6.1, Подмярка 6.4.1, Мярка 10, Мярка 11, Мярка 16 и Подмярка 22.2,  както и от финансовия инструмент - кредитен фонд от Програмата. Свободните разполагаеми средства ще бъдат насочени към бюджетите на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с цел обявяване на целеви приеми по двете подмерки през 2024 г.

Чрез преразпределението на средства ще бъде осигурен и финансов ресурс за увеличение на бюджета по проведени през 2021 и 2022 г. процедури за прием по подмерки 4.1 и 7.2.