От 31 юли на 30 юни се променя срокът, в който ползвателите на земеделски земи трябва регистрират в общинските служби по земеделие (ОСЗ) договорите за ползване на земеделски земи по споразумение. 

Четете още: ДЗЕС 6: В какъв период трябва да се поддържа минимална почвена покривка?

Промяната влиза в сила от следващата календарна 2025 година за стопанската 2025/2026 г. Тя е заложена в Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. Проектодокументът е на обществено обсъждане до 12 юни.

ОСЗ ще могат да регистрират представените договори един месец преди подаването на заявленията за участие в процедурата. Това ще даде възможност до 1 август да бъде изготвен предварителният регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, без който не може да стартира процедурата.

Споразумението влиза в сила, когато е подписано от две трети от ползвателите, допуснати за участие в процедурата, а за останалата една трета ще се изготвя служебно разпределение на масивите.

Подсъдността на заповедите, с които директорите на областните дирекции „Земеделие“ одобряват споразуменията по чл. 37в, респективно разпределението на масивите за ползване в съответното землище, ще бъде пред районния съд по местонахождение на имота. 

Предимство на местните стопани от чувствителните сектори

В тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) ще се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в чувствителни сектори, като зеленчукопроизводство, производство на плодове, фуражни култури, необходими за изхранване на животните, както и на тяхното биологично производство. 

Освен това в процедурата ще бъдат включени физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години, които не са развивали дейност в тези сектори. 

За да се използва наличният ресурс на имотите от ДПФ, във втората тръжна сесия, при наличие на останали свободни площи, ще могат да участват всички земеделски стопани.

Въз основа на проведените тръжни сесии ще се сключват дългосрочни договори за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от ДПФ с лицата, спечелили на търга. Въз основа на проведената първа тръжна сесия те се сключват за площи до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от 300 дка.

В проекта са отменени разпоредбите, регламентиращи възможността за отдаване под наем или аренда чрез конкурс на свободните земи от ДПФ. 

Предвидено е земеделските земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ да могат да се отдават под наем за пет стопански години по чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ при условията и по реда на чл. 47в - 47о, а площите, които се водят пасища, мери и ливади, да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Едновременно разпределяне на пасища, мери и ливади от двата публични фонда

Пасищата, мерите и ливадите от ДПФ и ОПФ ще се разпределят едновременно от съвместна комисия, в която участват представители на местната власт и на държавата. Освен това на заседанията  на комисията ще могат да присъстват собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни в съответното землище.

До 1 март списъците на имотите от ДПФ и ОПД се обявяват и публикуват на определените места. Преди 1 март министърът на земеделието съгласува предложените от директорите на областните дирекции „Земеделие” списъци със свободните пасища от ДПФ, които се отдават под наем, а съответният общински съвет определя с решение свободните пасища от ОПФ за общо и индивидуално ползване.  

Пасищата ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни въз основа на официална справка, изготвена от БАБХ, актуална към 1 февруари на текущата година.

Заявление за участие могат да подават собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Лицата не трябва да имат задължения.

Съвместна комисия ще разпределя имотите от ДПФ и ОПФ или части от тях, в регламентираната в закона последователност: на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище, както и на лица, отглеждащи биологично сертифицирани животни и имащи биологично сертифицирани площи. 

След това, имотите ще се разпределят на животновъди, ползвали съответните пасища по договори с изтекъл срок и на собственици или ползватели на животновъдни обекти, съседни на имоти от ДПФ и/или ОПФ, независимо от землището, в което те се намират.

При недостиг на пасища от ДПФ и/или ОПФ в землището, в което се намира животновъдният обект, е въведена възможност комисията да определя с протоколно решение коефициент за редукция на площите, който се прилага спрямо всички лица в землището. 

При наличие на свободни пасища в съседно землище в същата или съседна община, площите ще могат да се разпределят до достигане на нормата. 

До 20 май комисията ще съставя протокол за разпределените имоти, който може да се обжалва относно площта на същите в 14-дневен срок от неговото публикуване пред районния съд.

Въз основа на протокола кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция "Земеделие", сключва договор за наем с минимален срок от 5 календарни години, който започва да тече от следващата календарна година. 

Договорът се сключва след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите за землището за пасища от ДПФ и ОПФ за годината, и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината за пасища. 

Останалите свободни пасища от ДПФ и ОПФ ще се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира. Договорите ще се сключват за една календарна година. 

Измененията в процедурата за отдаване под наем или аренда на имотите от ДПФ, както и в процедурата за уедрено ползване на земеделските земи, следва да влязат в сила от деня на обнародването на закона в Държавен вестник. Това налага необходимостта за стопанската 2024/2025 година те да бъдат проведени по нови условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона.

Необходимо е да приключат тръжните сесии и да се сключат договорите за наем или аренда на имотите от ДПФ за стопанската 2024/2025 година. Освен това, в срок до 30 август, по новия ред, трябва да бъдат сключени споразуменията за стопанската 2024/2025 година.