Кратко резюме на позициите на ГЕРБ, БСП, ДПС, АТАКА, Синята коалиция, НДСВ, ЛИДЕР, РЗС, НАПРЕД по отношение развитието на селското стопанство в България.

 

ГЕРБ

⇒ Създаване на Гаранционен фонд за подкрепа на земеделски производители по Програмата за развитие на селските райони, финансиран съвместно от българска страна и с миноритарно участие на европейска или международна финансова институция, което ще осигури ноу-хау, по-голяма прозрачност и контрол при разпределението на гаранциите пред банките.
⇒ Спешно акредитиране на идентификационната система за селскостопански животни и нотификация пред ЕК за възможност за плащане на субсидии на глава животно.
⇒ Своевременна нотификация пред ЕК на допълнителни помощи за земеделските производители за периода 2010 – 2013 г.

 


БСП

⇒ През 2010 г. земеделските производители ще бъдат в равностойно положение с останалите страни-членки на ЕС. Ще осигурим национални доплащания за 2009 и 2010 г. в размер на 50% от директните плащания от ЕС.
⇒ Защита на доходите на земеделските производители чрез пазарна интервенция, експортни субсидии, производствени и продуктови програми.
⇒ Осигуряване на достъпен кредитен ресурс и реализация на Програмата за развитие на селските райони.
⇒ Осигуряване на административен капацитет за реализиране на политиките и осигуряване на необходимия контрол за усвояване на финансовите ресурси в земеделието.
⇒ Устойчиво развитие и ефективно управление на поземлените ресурси. Гарантиране на земеползването и защита правата на собствениците на земеделски земи. Създаване на Агенция за земята и актуализация на земеделския кадастър са необходимата стъпка за решаване на многобройните въпроси, свързани със собствеността и земеползването.
⇒ Разработване на програма за възстановяването и управлението на хидромелиорациите и ефективно използване на водните ресурси.
⇒ Подкрепа за научните изследвания в земеделието. Научноизследователската дейност на Селскостопанската академия при взаимодействие с висшите учебни заведения трябва да стане основен фактор за създаване на конкурентоспособен отрасъл.
⇒ Създаване на ефективна система на професионално обучение за осигуряване на кадри за развитие на отрасъла.

 


АТАКА

⇒ Данъчни облекчения за селското стопанство : горивата, електричеството, фуражите, торовете и водата, ползвани от селските стопани, да не се облагат с ДДС и акцизи
⇒ Ограничаване вносът на евтина селскостопанска продукция и стоки, които икономически удрят българския производител;
⇒ Селскостопанската продукция, внесена у нас от страни извън ЕС, да се облага с мито 100% върху моментната пазарна цена на нашата продукция
⇒ Произведените в България мляко, брашно, пшеница, риба, плодове и зеленчуци да не се облагат с ДДС, за останалите ставката да бъде 5%
⇒ Ревизия на сделките за притежание на земеделски земи
⇒ Промени в законът за земеделските земи: право на собственост да имат общините, държавата и физическите лица. Да се прекрати порочната практика фирми да притежават земи; Те могат да я взима под наем, да я работят, но не и да я притежават. Собственикът трябва да бъде физическо лице или държава или община.
⇒ Създаване на мониторингова агенция с участието на евро-структурите, за наблюдения на евро-фондовете в областта на земеделието и деполитизиране на потокът от субсидии и проекти
⇒ Приоритетно заработване на стратегия за развитие на лозар-винарството
⇒ Ревизия на сделките за притежание на земеделски земи

 


ДПС

⇒ Разработване и внедряване на модели на кооперативно сдружаване на дребните стопанства в ефективни от икономическа гледна точка стопански субекти.
⇒ Оптимизиране на системите за управление, мениджмънт, административен контрол, информационно и експертно обслужване на земеделските производители в България с цел равнопоставеност със земеделците от другите страни на ЕС.
⇒ Реализация в кратки срокове на уеднаквяване на обема на средствата за субсидиране от европейските и националните фондове на земеделските производители от старите и новите държави-членки.
⇒ Рязко подобряване на зоохигенните, фитосанитарните и ветеринарните условия за производство на земеделска продукция с високо качество и безопасна консумация.
⇒ Разширяване приложението на напоителните системи в селското стопанство
⇒ Възстановяване на позициите на български селскостопански стоки на традиционните пазари в Азия, Близкия Изток и Африка.
⇒ Облекчаване на достъпа на гражданите по програмите и административните услуги в сектора
приоритети:
- българското млечно говедовъдство, овцевъдството и биволовъдството
- развитие производството на българската роза и на високоценените български тютюни, запазване обемът на подпомагане

 


Синята коалиция

⇒ Провеждане на политика на устойчиво развитие на земеделието и селските райони с отчитане ролята на пълното усвояване на европейските фондове;
⇒ Създаване и развитие на устойчиви и конкурентни аграрни структури чрез изграждане на фермерски тип земеделие;
⇒ Приоритетно кредитиране и максимално усвояване на субсидиите от фамилните, малките и средно големи земеделски стопанства за формиране на средна класа в земеделието
⇒ Максимална подкрепа за земеделски производители, произвеждащи високо рентабилна или експортно ориентирана селскостопанска продукция;
⇒ Комасация на земеделската земя : капитализация на поземлената собственост и уедряване на земеделските имоти;
Осигуряване на нормативни правила за разпореждане, наследяване и други форми на трансфер на земята към ефективни ползватели и производители, осигуряващи ускорени инвестиции за повишаването на почвеното плодородие;
⇒ Спешни промени в ЗСПЗЗ, Закона за арендата в земеделието, Закона за животновъдството, ЗВМД, Закона за рибарство и аквакултури и други нормативни актове;
⇒ Възстановяване и развитие на поливното земеделие чрез Национална Програма
⇒ Изграждане на специализирана фермерска кредитна система с широка мрежа от регионални структури:
- Финансово подпомагане и ниско лихвено кредитиране с гратисен период за стратегически важни подотрасли на земеделския сектор;
- Кредитиране на въвеждането на високи технологии в земеделието и добри фермерски практики;
⇒ Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство чрез производство на висококачествени екологични продукти и използване на съвременни енергоспестяващи и екологични технологии за производство на качествена земеделска продукция;
⇒ Активна държавна подкрепа чрез рискови фондове за насърчаване създаването на нови производства;
⇒ Контролиран баланс при внос на суровини (сухо или кондензирано мляко, замразено месо и други) и местно производство за предприятията за храни;
⇒ Създаване на специализиран орган – “Национална агенция по безопасност на храните”, съчетаващ здравеопазване на животните и растенията, ветеринарно-санитарен, фитосанитарен и хигиенен контрол при производството, съхранението и реализацията на храните

 


РЗС

⇒ Създаване на Национална аграрна академия
⇒ Осигуряване безплатно поливане на земеделски култури
⇒ Стимулиране на лозаро-винарството и отпадане акцизът върху домашната ракия
⇒ Подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци, както и нова стратегия за препработвателните предприятие в ХВП

 


НДСВ

* в никой от документите на НДСВ не се споменава за селското стопанство ( виж тук)

 


ЛИДЕР с Новото Време

 

⇒ Разработване на дългосрочна държавна политика за развитието на земеделските райони;
⇒ Решителни мерки за ефективно усвояване на средства по европейските програми;
⇒ Стимулиране на земеделските производители и гарантиране на реализацията на произведената от тях продукция;
⇒ Защита на българските интереси в Европейския съюз, чрез постигането на оптимални квоти за българската земеделска продукция;
⇒ Активно партньорство на държавата и частния бизнес при изграждане на необходимата инфраструктура за земеделските производители;
⇒ Разработване на ясни и точни правила при получаване на субсидии от фондовете на ЕС в конкретните направления (растениевъдство, зеленчукопроизводство, животновъдство, птицевъдство, поддръжка и обновяване на горския фонд, напояване и рекултивация)
⇒ Оптимизиране на процедурите при кандидатстване по програмите за евросубсидии;
⇒ Делегиране на по-големи права на браншовите

 


НАПРЕД

⇒ Реални субсидии за земеделските производители с европейски и национални средства

(няма друго виж тук )

 

 


© 2009 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!