Щатът на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще се увеличи със седем човека, като броят на служителите ще достигне 664 души.
 
 
Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван на сайта на ведомството за обществено обсъждане.
Четири от новите щатни бройки са за дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, а останалите три са за дирекция „Морско дело и рибарство“.
 
„Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на националната политика и политиката на Европейския съюз в областта на растениевъдството и биологичното производство“, отбелязва министър Румен Порожанов в доклад за предлаганите промени.
 
Същата дирекция организира дейността по издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство и осъществява надзор върху контролиращите лица.
 

Докладът на министъра представя и обобщени данни за промените в бранша през последните пет години.

През 2014 г. броят на контролираните производители, преработватели и търговци е 4 092. До 2017 г. той е нараснал с 2 730 и достига 6 822. Броят на контролиращите лица се увеличава през същия период от 12 през 2014 г. до 17 през 2017 г., като са подадени и 3 нови заявления за издаване на разрешително за контролна дейност.
 
„Числеността на служителите в отдел „Биологично производство“ на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ през годините остава непроменена (7 щатни бройки) и това води до затруднения в осъществяването на ефективен контрол върху увеличения брой субекти“, коментира министър Румен Порожанов.
 
Същият проект предвижда и увеличаване на администрацията на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, както и промени в нейната структура. Това се налага, след като миналата година на агенцията са възложени и функциите на Одитен орган по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. 
 
Числеността на персонала там ще се увеличи с две щатни бройки, а дирекция „Одитна дейност“ ще се раздели на две части.
Новата дирекция „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“ с 14 човека ще извършва одитните дейности, свързани с функциите на сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Другата нова дирекция „Одитни дейности по Европейски фонд за морско дело и рибарство“ ще има 11 щатни бройки и ще работи като Одитен орган по ПМДР.
 
Министър Румен Порожанов допълва, че необходимите допълнително общо 9 щатни бройки ще се осигурят чрез вътрешни промени в системата на МЗХГ, като ще се намали числеността на регионалните дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите.