С изменение в Условията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. броят на междинните плащания се увеличава от две на четири в една календарна година, съобщиха от аграрното министество. 

Борси: Слънчогледът вдига високо летвата

Със заповедта се изменя и образецът на административен договор, както и Условията за изпълнение, с цел облекчаване на бенефициентите при изпълнение на одобрените проекти.

Заявка за плащане от бенефициента ще може да се подава на всяко тримесечие от изпълнението на проектното предложение, за извършените разходи, в рамките на периода. Искането се представя в срок до 30 дни след изтичане на съответното тримесечие.

Промените предвиждат още, ново искане за плащане да може да се подава и преди приключване на административната обработка по предходното такова.  

Промените ще засягат изпълнението на проектите и по двата обявени приема по подмярка 16.1 от Програмата до момента.

С промените и пълния набор от документи, може да се запознаете тук и тук.