Въвеждането на забрана за разораване на съществуващите постоянно затревени площи на територията на цялата страна, които са включени в слой „Постоянно затревени площи”, е крачка напред по отношение на решенията за бъдещото прилагане на зелените изисквания, се посочва в анализ на МЗХ относно прилагането на зелените директни плащания. Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 40 от 13 май 2014  г..
 

 


Съгласно въведените изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, Министерството на земеделието и храните ще създаде слой „Постоянно затревени площи” с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните. Включените в този слой площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи.
[news]
Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слой „Постоянно затревени площи”. Министърът  на земеделието и храните може, в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой „Постоянно затревени площи” , които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ.

Слоят „Постоянно затревени площи” ще бъде част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и ще включва площи с минимален размер 0,1 хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта - пасища, мери или ливади;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години.

Специализираният слой „Постоянно затревени площи” включва постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици.

По този начин се цели изпълнението на изискванията на регламента за недопускане намалението на дела и размера на постоянно затревените площи в страната като особено важни ландшафти от екологична гледна точка. Забраната за разораване на постоянно затревените площи представлява и нефинансова мярка за подпомагане и стимулиране развитието на отрасъл “Животновъдство”, който е признат за приоритетен за политиката на страната сектор. Чрез забраната за разораване ще бъдат запазени постоянните пасища и по този начин ще се осигури необходимата база за развитие на пасищното животновъдство. С въведената забрана за преобразуване на постоянно затревените площи ще се гарантира опазването на тези екологично важни ландшафти и ще се осигурят допълнителни предпоставки за развитие на животновъдството.

При намаление на съотношението с повече от 5% държавата членка въвежда задължение за преобразуване на земята, която е била ПЗП и въвежда правила за предотвратяване на ново преобразуване на ПЗП.
 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!