Последната възможност да заявите субсидия за застраховане на селскостопанска продукция е през тази седмица - до 31 август включително.
 
 
Заявления за кандидатстване по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2018 г.
 
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) до 28 септември.
 
Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 г.
 
Бюджетът за 2018 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция беше увеличен за тази година от 1,5 млн. лева на 2,2 млн. лева.
 
Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития.
 
Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.