Фуражите са една от възможните врати за влизане на опасни инфекции в животновъдните стопанства.
 
 
За да се ограничи разпространението на вируса на Африканската чума по свинете (АЧС), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува съвети към стопаните и предприятията, които произвеждат фуражи. 
 
Спазването на правилата е особено важно на територията на област Варна, където беше установен първия случай на АЧС у нас. Прилагането на мерките ще бъде от полза за стопаните в цялата страна, тъй като ще намали риска от нови случаи на инфекцията.
 
Съвети към стопаните на животновъдни обекти
 
Фуражите трябва да се съхраняват в затворени помещения – складове или силози, за да се ограничи достъпът на животни, които са носители и разпространители на вируса.
 
Посевите, зеленчуците, сеното и сламата имат много ниска способност да съдържат и запазват инфекциозния вирус на АЧС. При използването на трева и слама, добити от реколта, която е отглеждана в наблюдаваната зона (в съответната община или област), е необходимо да се прилагат следните мерки:
 
Забранено е храненето с прясна трева (зелена маса) или зърна на свине, освен ако същите не са обработени за деактивиране на вируса на АЧС или са съхранявани (без да има достъп на диви свине до суровината) в продължение на най-малко 30 дни преди храненето им.
 
Не се допуска използването на сламата за постеля на свине, освен ако не е обработена за деактивиране на вируса на АЧС или е съхранявана (без да има достъп на диви свине до сламата) най-малко 90 дни преди употреба й.
 
Да се предприемат действия от страна операторите да обезопасят всички отвори и възможните достъпни места за диви свине при съхранение на фуражи във фермата.
 
Целта е да се предотврати разпространението на вируса от диви на домашни свине и да се ограничат епидемиологичните случаи при домашни свине.
 
 
Животновъдният обект трябва да има вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства. Фермата трябва да разполага с обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства (за живи животни, фуражи и инвентар) и на подвижни съоръжения, позволяващи отвеждане на отпадните води.
 
Почистване и дезинфекция на транспортните средства
 
При пристигането във фермата или фуражното предприятие - при производство на фуражи в стопанството) ходовата част на транспортните средства се почиства и дезинфекцира.
 
При напускане на фермата или фуражното предприятие (при производство на фуражи във стопанството) ходовата част на транспортните средства се почиства и дезинфекцира, за да се гарантира, че видимата повърхност е чиста.
 
Задължително се почистват и дезинфекцират всички повърхности, оборудване и съоръжения, които са били в контакт с фуражите.
Собственикът/ползвателят трябва да гарантира, че се води и съхранява дневник, където се отразяват посещенията на външни лица и той трябва да е наличен в животновъдния обект. Дезинфекцията се извършва с подходящи дезинфектанти.
 
От предприятията за производство на фуражи, предназначени за пазара, попадащи в наблюдаваната зона около огнище, се изисква да има вход, който да разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства. Обектът трябва да  разполага и с обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства и на подвижни съоръжения, позволяващи отвеждане на отпадните води.