Подвижното пчеларство е един от доходоносните методи, но сякаш у нас не се използва масово. Какво е подвижно пчеларство, какви са ползите от него, каква е икономическата ефективност за стопанството и колко струва да практикуваме подвижно пчеларство – на тези въпроси ще се опитаме да отговорим в материала по-долу.
 
 
Що е то подвижно пчеларство?
Подвижното пчеларство представлява транспортиране на кошери до медоносна растителност, с цел повишаваме на добивите. Именно този метод гарантира 2-3 пъти по-голям добив на мед и восък. Пчелите използват най-добре пашата за медосбор и най-пълно опрашват селскостопанските култури, когато са близо до цъфтящите растения. Предвид на това, че пчелините често се залагат в населени места, пчелите трудно прелитат до отдалечените масиви с овошки, акация, полски култури, ливадна и горска паша. Именно заради това голямо  количество нектар не се използва, а големи площи със земеделските културите не се опрашват достатъчно и дават лоша реколта.
 
Основните цели на подвижното пчеларство са няколко:
рационално използване на наличната медоносна растителност;
събиране на повече нектар по време на главната паша, добив на повече пчелни продукти;
по-ефективно опрашване на селскостопанските култури.
 
Подготовка на пчелни семейства за транспортиране
Преди да се започне подвижно пчеларство, трябва да се състави план с местностите и видовете паша, където да се местят кошерите. Грешно е на едно място да се поставят много семейства, които няма да съберат достатъчно мед, а в друг район да има недостиг на пчелни семейства, вследствие на което пашата няма да се използва пълноценно. Важно е да се провери дали района, в който смятаме да местим кошерите не е под карантина заради болести по пчелите или пилото.
 
Подготовката на пчелните семейства за транспортиране е задължителна дейност, която се извършва два-три дни преди транспортирането. Тя включва: преценка на състоянието на кошерите, комплектуване на гнездото, укрепване на рамките и всички подвижни части и осигуряване на вентилация, съветват от Националната служба за съвети в земеделието.
 
- преценка на състоянието на кошерите – кошерите се оглеждат и се преценява тяхното състояние. Стари и разнебитени кошери не се транспортират. Всички пролуки и цепнатини на кошера се замазват с глина или се запушват с парцали. Ако кошерите не могат да се укрепят, добре е пчелните семейства да се прехвърлят в нови здрави кошери.
 
- комплектуване на гнездата – тежките пълни с нектар пити, всички недоизградени пити, в които не се отглежда пило, преградните дъски и страничните отоплителни материали се изваждат от кошерите. На тяхно място се поставят рамки без восъчни основи или празни изградени пити със светлокафяв цвят. Отстраняват се и горните затоплящи материали или възглавници.
 
- укрепване на рамките и подвижните части на кошерите - рамките се  подреждат така, че да се допират чрез разделителите си плътно една до друга. При липса на разделители рамките се укрепват с дървени клинчета, които се поставят между горните летви на рамките. Рамките в магазините и корпусите също се укрепват.
 
- осигуряване на вентилация - при транспорт кошерите трябва добре да се затворят, за да не излизат пчелите навън. При пътуването е необходима интензивна обмяна на въздуха, за да не се задушат пчелите и пилото. Осигуряването на вентилация в пчелните гнезда е задължително условие при подвижното пчеларство.
 
Вентилационните отвори най-често се намират на дъното на кошера, на покривната дъска или на покрива. За тази цел се използват вентилационни мрежи, които представляват дървена рамка, към която е прикрепена ситна мрежа /телена или найлонова/. Тя се поставя върху плодника, корпуса или магазина, така че да остане празно пространство между рамката и горните летви на рамките. Също така вентилация може да се осигури и чрез поставяне на допълнителни празни магазини или корпуси.
 
- работа със семействата преди товарене - пчелните семейства се транспортират рано сутрин или вечер. При прекратяване на летежа на пчелите и непосредствено преди товарене на кошерите входовете се затварят плътно – за целта се използват обърнати мишепредпазители, парцали, хартия, глина.
 
- работа със семействата след разтоварване – на новото място кошерите се разтоварват и по възможност се поставят в същия ред, какъвто е бил на постоянния пчелин. След успокояване на пчелите входовете се отварят. На следващия ден се прави основен преглед, за да се установи състоянието на семействата. При необходимост се поставят пити, рамки, восъчни основи и др.
При транспортиране на пчелните семейства пчеларят трябва да има под ръка разпалена пушалка, мрежа, глина, пирончета и чукче, аптечка с медикаменти и превързочни материали.
 
Използват се различни превозни средства – прицепни платформи, палети, тежко и лекотоварни автомобили с туристическо ремарке. За един пчеларски сезон пчеларят може да транспортира кошерите 1-2 пъти в зависимост от района, от главните паши и др. След приключване на главната паша кошерите се връщат в постоянните им пчелини. В близост до пчелина трябва да има водоизточник или да се поддържа постоянно поилка с чиста вода.
 
Мястото за настаняване на пчелните семейства трябва да бъде предварително избрано и подготвено. За преместването на кошерите от едно място на друго пчеларят трябва да вземе разрешение от кмета на населеното място, в което ще се настаняват кошерите. В подвижното пчеларство се включват само здрави и силни семейства. Пчеларят задължително трябва да има здравословно свидетелство от ветеринарния лекар за здравословното състояние на пчелните семейства, че пчелите не са болни от заразни болести и разрешение за тяхното преместване.
 
Субсидиране
По Националната пчеларска програма 2017-2019 се отпускат финансови средства за подвижно пчеларство. Изискването е задължително пчелите да се преместят на повече от 7 км. 
 
Икономическа ефективност
Нужни са около 5 фургона, за да е възможна издръжката от подвижно пчеларство. Един фургон струва около 1500 лв., като побира 30 кошера. Цената на платформа е около 10 000 лв. Практика е и наемането на превос за фургоните.  
 
Тази инвестиция обаче гарантира двойно по-висок добив - ако от стационарен пчелин се добиват около 20 кг. мед на кошер, от подвижното пчеларство може да се надхвърлят 50 кг. мед на кошер. Разбира се тези цифри са условни и зависят до голяма степен от района и пашата.