Готов е проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. Съгласно него от 16 октомври тази година подпомагането в лозаро-винарския сектор в страната ще се извършва съгласно новата национална програма, която обхваща периода 2019 - 2023 г. 
 
 
Тя беше утвърдена от министър Румен Порожанов на 27 февруари 2018 г. и одобрена от Европейската комисия (ЕК).
 
Националната програма включва мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети страни“, „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“. За да се регламентират редът и условията, по които ще се извършва подпомагането на дейностите по мерките от националната програма, проектът на наредба предвижда правила за прилагането на мерките. В това число и провеждане на прием на заявления за участие, условия за допустимост на кандидатите и за изплащане на финансовата помощ, ред и срокове за осъществяване на необходимите административни действия от бенефициентите и от органите, ангажирани с управлението на националната програма. В изпълнение на стратегическата цел на ЕС за насърчаване на сдружаването на земеделските стопани, е предвидено допустими кандидати да бъдат и групи или организации на производители, които стопанисват площи с винени сортове лозя и са вписани в лозарския регистър.  
 
При оценяване на подадените проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, съгласно дефинираните критерии за приоритет са предвидени допълнителни точки за тези кандидати. Въвежда се и изискването за предоставяне на цифрови географски данни за площите, върху които кандидатите ще извършват една или повече от допустимите дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Финансовата помощ от ЕФГЗ по мерките от новата национална програма ще се разпределя със следния интензитет: 
 
- за мярка „Преструктуриране конверсия на лозя – до 75% от извършените разходи по заявените дейности; 
 
 
- за мярка „Популяризиране в трети държави“ – до 50% от извършените разходи по заявените дейности, без национално доплащане; 
 
- за мярка „Инвестиции в предприятията“ – до 50% от действителното направените допустими разходи за малките и средни предприятия; до 25% за предприятията с по-малко от 750 служители или оборот по-малък от 200 млн. евро и до 15% за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро;
 
- за мярка „Застраховане на реколтата“ – до 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия приравнени към природни бедствия; до 50% от разходите за застрахователни премии, които освен природни бедствия включват и загуби от неблагоприятни климатични условия; до 50% от разходите за застрахователни премии срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия на вредители. 
 
Проектът на наредба определя максимални размери на всички разходи по проект или проекти по мерките: по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, подадени от един кандидат в рамките на един прием до 3 000 000 лева, а за целия период на НППЛВС 2019-2023 – 6 000 000 лв.
 
По мярка „Популяризиране в трети държави“ предвидената максимална стойност на един проект е до 1 000 000 лв. за търговски дружества и до 4 000 000 лв. за професионални организации; организации на производители; държавни органи или институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.
 
По мярка „Инвестиции в предприятията“ – левовата равностойност на 600 000 евро за проект в един прием. Заложена е възможността финансовата помощ да се предоставя и авансово, в размер до 80% от договорираната сума, а за мярка „Популяризиране в трети държави“ – до 50%. 
 
Единствено по мярка „Застраховане на реколтата“ помощта ще се изплаща без възможност за аванс. С приемането на наредбата ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150. Проектът на наредба е в процес на съгласуване с ДФЗ, ИАЛВ и компетентните дирекции в МЗХГ.