Новата подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ се очаква да стартира в края на месец юни. Това обяви Министерството на земеделието в началото на месец май.

Министерството: Започна приемът по подмярка 5.1 за животновъди

Общият бюджет на мярката е близо 8 млн. евро. 

По тази мярка могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата. Тяхното стопанство следва да е било засегнато от силно заразна болест по свине, овце, кози или птици, и това да е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделския потенциал.

По програмата може да се финансира закупуването на животни за разплод, с които да се възстанови производството, както и да се репопулира засегнатото стопанство.

Инвестициите могат да покрият и общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Важно условие е общите разходи да не надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Максимална стойност на проект е левовата равностойност на 1 млн. евро, а размерът на помощта е 100%.

Междувременно вече тече целеви прием по напълно нова мярка – подмярка 5.1, свързвана с биосигурността в животновъдните стопанства. Общият й бюджет е близо 46 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г. 

Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, санитарна инфраструктура.

През месец юни, и то в началото, предстои прием и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от около 30 млн. евро. Той обаче ще бъде отново само за животновъди, които да кандидатстват за финансиране по някои от дейностите за биосигурност.