Още в края на 2020 г. стана ясно, че България ще разполага с над 880 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през следващите две години. Важен момент е, че 200 млн. евро от тях идват по Плана на възстановяване от COVID-19 и съответно ЕС задава едни по-различни цели, които фермерите да заложат в своите проектни предложения.

Мярката за преработка отваря на 17 май?

По подмярка 4.1 за инвестиции например акцентът пада върху цифровизация, биопроизводство, напояване, иновации, опазване на околната среда. По подмярка 4.2 за преработка също са заложени подобни критерии. Те са публикувани като Приложение 1 към проекта на насоките за кандидатстване и Агри.БГ ще систематизира най-важното.

Имайте предвид, че ако инвестиционните ви разходи са в обхвата на инструмента на ЕС за възстановяване „Следващо поколение“, финансовата помощ се увеличава с до 25% на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Ето и самият списък на инвестиционни разходи, с който ще може да получите по-голямо подпомагане.

Опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

•    Съоръжения за пречистване и третиране на отпадъци;
•    Съхраняване или оползотворяване на различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти след преработка;
•    Съхраняване на отпадни води, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработката и маркетинга;
•    Инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива, които използват биомаса;
•    Преработката на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление.

Прецизно и интелигентно земеделие, иновации

•    Системи и оборудване, които включват софтуер и хардуер, за събиране, обработка и анализ на данни от различните етапи по преработката и маркетинга на селскостопански продукти;
•    Цифрови устройства и оборудване, които да бъдат внедрени в различни видове производствени машини;
•    Инвестиции, които подпомагат внедряването в предприятията на иновативни решения, които се изпълняват чрез Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), както и такива, които имат документ по смисъла на Закона за патентите. Този патент трябва да е издаден преди не повече от две години преди датата на подаване на проектното предложение.

Цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване

•    Автоматизирани/роботизирани системи/поточни линии, свързани с преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване на суровините или продукцията;
•    Автоматизирани системи и съоръжения, свързани с маркетинга на продуктите за изпълнение на дейности по съхранение, сортиране, маркиране и опаковане на произвежданите продукти;
•    Специфично оборудване и/или апаратура, която автоматизира, допълва или модернизира съществуващи в практиката машини, съоръжения, оборудване и апаратура.