ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 

ДФЗ с важно съобщение за биопроизводителите

От подадените чрез ИСУН 244 проекта одобрение са получили 139 предложения. Те са с размер на инвестиционните разходи за над 5 млн. лв. (5 390 164 лв.) и субсидия от близо 4 млн. лв. (3 678 893 лв.). 

До последващ етап, техническа и финансова оценка, не преминават 94 инвестиционни предложения, като други 11 са оттеглени от кандидатите. 

За приема, осъществен чрез ИСУН, бяха разпределени общо 24 447 500 лв. 

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван списък с 94 проекта, които не преминават до техническа и финансова оценка. От Фонда ще изпратят уведомителните писма на недопуснатите кандидати чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им бенефициентите могат да подадат възраженията си също чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори. 

От ДФЗ припомнят, че подмярка 4.1.2 дава възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.